• Start
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Bij het plaatsen van uw bestelling verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • Rijk’s Promo houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Achteraf betalen: u ontvangt altijd een factuur na levering van goederen. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn.
 • Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Rijk’s Promo daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.
 • De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege. Opgegeven prijzen gelden steeds voor levering AF Fabriek (ExWorks in de zin van Incoterms 2010).

Artikel 1

 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Alle offertes, alsmede de daarin opgenomen levertijden zijn vrijblijvend, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de leverancier heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat de afnemer zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zonodig afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
 4. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de leverancier aan de afnemer bericht heeft men deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 2

 1. Wijzingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen leverancier en afnemer zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij verhoging van de bestaande of heffing van nieuwe rechten in Nederland of in het land van herkomst, dan wel bij een wijziging van de kosten in een die landen, voor zover hierdoor lopende leveringscontracten en nog niet uitgevoerde opdrachten worden getroffen, behoudt de afnemer zich het recht voor de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 3

 1. Het is de leverancier toegestaan 10% meer of minder te leveren dan in de offertebevestigingen toegestane hoeveelheid, zonder dat hieruit verplichtingen voor de leverancier ontstaan. Voor orders en partijorders tot 1.000 kg bedraagt deze tolerantie 20%.
 2. De leverancier zal in deze gevallen echter de uiteindelijk geleverde hoeveelheden in rekening brengen aan de afnemer. Gedeeltelijke leveringen kunnen door de leverancier worden gefactureerd.

Artikel 4

 1. De bezorging van de goederen vindt plaats door afgifte van de goederen aan de expediteur of vervoerde, die met de expeditie of met het vervoer is belast.
 2. De goederen reizen voor risico van de afnemer. Zowel bij franco als bij niet-franco leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De verzendkosten en de kosten van de gebruikelijke transportverzekering komen voor rekening van de afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5

 1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de afnemer de offerte heeft bevestigd. Bij de bedrukte goederen vangt de levertijd eerst aan als alle gegevens zoals ontworpen, werktekeningen, clichés en films beschikbaar zijn.

Artikel 6

 1. De in artikel 5 bedoelde leveringstermijnen worden verlengd met de periode, gedurende welke de leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake indien de leverancier na het sluiten van de kopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de leverancier als bij derden, van wie de leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de leverancier ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de leverancier als de afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, in dat geval heeft de leverancier slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Artikel 7

 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen of de verrichting van diensten. De afnemer, die het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden. Aan de termijn van acht dagen zal de afnemer niet worden gehouden, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 2. De afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden, nadat de afnemer een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft door geleverd.
 3. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag de leverancier voor het eventuele ondeugdelijke werk of de ondeugdelijke dienst goed werk of een goede dienst in de plaats leveren of verrichten.

Artikel 8

 1. De leverancier is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, materialen of informatiedragers, die door de afnemer zijn verstrekt alsmede niet voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door de dienovereenkomstig de door de afnemer goedgekeurde proef of proeven geleverde.
 2. De kosten van het schoonmaken en het reinigen van producten, zulks ten gevolge van een foutieve opgave door de afnemer, kunnen geheel ten laste van de afnemer.
 3. De leverancier is niet verantwoordelijk voor fouten, door of namens de afnemer niet verbeterd in de voor akkoord getekende werktekening of drukproeven.
 4. De afnemer zal de leverancier vrijwaren in en buiten rechte voor het uitvoeren van opdrachten, welke beschermd zijn door auteursrechten of enig ander industrieel eigendomsrecht.

Artikel 9

 1. Geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteit en andere uitvoering van de producten, alsmede een uitval van 3% kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
 2. Voor kunststoffen en/of verpakkingen in een breedtetolerantie van ongeveer 10 millimeter toegestaan, bij breedtes boven 400 millimeter een breedtetolerantie van ongeveer 20 millimeter, een lengtetolerantie van ongeveer 25 millimeter, een hoogtetolerantie van ongeveer 20 millimeter en een wanddikte van 10% toegestaan.

Artikel 10

 1. Met inachtneming van de regels van openbare orde en de goede trouw is de aansprakelijkheid van de leverancier jegens de afnemer beperkt tot hetgeen in artikel 7 onder lid 3 is bepaald.
 2. De leverancier is niet aansprakelijk voor de schade, kosten en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden van nalatigheid van de leverancier, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem tewerk zijn gesteld, tenzij er sprake is van opzet c.q. grove schuld aan de zijde van de leverancier of diens ondergeschikten.
 3. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit een overschrijding van de levertijd.
 4. De afnemer zal de leverancier vrijwaren en schadeloos stellen voor alle kosten, schade of interessen, welke voor de leverancier moeten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden ter zake van voorvallen of nalatigheden, waarvoor de leverancier niet aansprakelijk is.

Artikel 11

 1. Zolang de afnemer niet het volledige bedrag van de koopprijs met eventuele bijkomende kosten heeft of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de leverancier zich de eigendom van de goederen voor in dat geval gaat de eigendom op de afnemer over, zodra de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.
 2. Indien er gerede twijfel bij de leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is de leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Alsdan is de afnemer aansprakelijk voor de door de leverancier door deze vertraagde levering te lijden schade.

Artikel 12

 1. De koopprijs omvat behalve de prijs voor de goederen, de kosten voor de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de afnemer aangewezen. De kosten voor clichés, werktekeningen, drukproeven, ontwerpen en dergelijke zijn niet in de koopprijs begrepen en worden separaat berekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De afnemer is verplicht de koopprijs binnen 14 dagen te voldoen. De afnemer is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de leverancier bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de afnemer aansprakelijk voor de door de leverancier geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit verzendkosten en uit de kosten van ingebrekestelling.
 4. Bij wanprestatie van afnemer komen de kosten van de buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke worden berekend aan de hand van de algemeen geldende incassotarieven en bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag.

Artikel 13

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op een tijdstip, waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curatot of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is aansprakelijk voor de door de leverancier geleden schade, welke ondermeer kan bestaan uit winstderving en verzendkosten.

Artikel 14

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
Adres Holleweg 38, 6712BR in Ede
Tel. 0318-763710
E-mail info@rijkspromo.nl